Tag Archives: โรงละครหรือการแสดง

การตลาดของการแสดงโรงละคร

 

การตลาดแต่เดิมมักจะมองในรูปแบบทั่วไปว่าเป็นการสร้างสรรค์และส่งเสริมตลอดจนนำสินค้า หรือบริการเพื่อธุรกิจหรือผู้บริโภคเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วงานการตลาดมีความเกี่ยวโยงกับสิ่งต่าง ๆ นอกจากธุรกิจ อันได้แก่

สินค้า (Goods) สินค้าที่จับต้องได้ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตนั้น แต่ละปีนั้นสินค้ามีจำนวนมากมายมหาศาล และมี
ความสำคัญยิ่งในทุกประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนาสินค้าเหล่านี้มีความหลากหลายตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยการบริหารด้านการตลาดทั้งสิ้น

การบริการ (Services)สัดส่วนของธุรกิจบริการซึ่งเป็นสินค้าที่มิอาจจับต้องได้นั้นมี สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกทีและสามารถสร้าง
รายได้อย่างมากให้กับหน่วยงานธุรกิจตลอดจนระดับประเทศ เช่น การท่องเที่ยว หน้าที่ของนักการตลาดในปัจจุบันต้องพยายามผสมผสานส่วนผสมด้านสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับประเภทของการบริการ เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ปัจจุบันมีการมอบแผ่นเพลง CD ให้ผู้ชมภาพยนตร์ เป็นต้น

ประสบการณ์ (Experiences)การตลาดปัจจุบันพยายามนำเสนอและสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า “ประสบการณ์” ให้กับลูกค้าและใช้เป็นจุดขาย ตลอดจนสร้างความประทับใจ เช่น ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกรูปแบบต่าง ๆ โรงละครหรือการแสดงคอนเสิร์ต การท่องเที่ยวที่เน้นลักษณะผจญภัยแปลกใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น

ปัจจุบันแนวโน้มการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดาราภาพยนตร์ นักร้อง นักกีฬาหรือนักธุรกิจเพื่อนำมาเสนอและสร้างการรับรู้และจดจำในสินค้าหรือสร้างภาพลักษณ์ จัดว่ามีมากขึ้นทุกขณะ และบางครั้งบุคคลเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนเป็น “ตรายี่ห้อ” แทนสินค้าได้

การตลาดของสิ่งต่าง ๆ นั้นเริ่มต้นมาจากการนำเสนอแนวคิดหรือมุมมองในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมักเป็นแนวคิดพื้นฐานหรือแนวคิดหลัก แต่เรามีการพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่มีรูปแบบหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคเช่น แนวคิดเรื่องตอบสนองความต้องการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนั้นกลับก่อให้เกิดสินค้าบริการต่าง ๆมากมาย อันได้แก่ สถานเริงรมย์ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ