Tag Archives: ผู้กำกับเวที

การจะทำละครเวทีนั้น ผู้กำกับเวทีเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้

การที่จะแสดงละครได้นั้น ผู้แสดงต้องมีการฝึกซ้อมรับส่งบทกับตัวละครอื่นๆ เพื่อให้รู้ปฏิกิริยาท่าทาง และสีหน้าของฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าตัวละครที่เป็นตัวประกอบจะไม่มีบทพูดแต่ก็ต้องแสดงบุคลิกลักษณะให้สมบทบาทตามเนื้อเรื่อง นอกจากนักแสดงที่มีบทความสำคัญแล้วยังมีหัวใจหลักที่สำคัญในการทำละครอีกก็คือ ผู้กำกับเวทีนั่นเอง

ผู้กำกับละครเวที ถ้าจะเปรียบเทียบการจัดแสดงละครเหมือนครอบครัวใหญ่ ๆ ผู้กำกับเวทีเปรียบได้กับแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของทุกคนและดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้งานของทุกฝ่ายบรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้กำกับเวทีเปรียบเสมือนแขนขวาของผู้กำกับการแสดง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานทุกด้านเพื่อให้ผู้กำกับการแสดงไม่ต้องห่วงกังวล และสามารถทุ่มเทกำลังความสามารถให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเต็มที่ สำหรับหน้าที่ของผู้กำกับ มีดังนี้

1.ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อให้ละครมีความเรียบร้อย เพื่อความสำเร็จลุล่วง

2.กำหนดการดำเนินงาน ระบุช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จตามเวลาที่กำหนด

3.ผู้กำกับเวทีต้องสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาไปเองแล้วรายงานให้ผู้กำกับการแสดงทราบ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจ ก็ควรจะต้องปรึกษาผู้กำกับการแสดงและได้รับความเห็นชอบก่อนลงมือ

4.ขอความเห็นชอบจากผู้กำกับการแสดงโดยอาจจัดทำมาก่อนแล้วเสนอต่อผู้กำกับการแสดง ว่างานชิ้นนี้ผู้กำกับเห็นด้วยหรือไม่

5.ติดตามดูแลให้นักแสดงมาซ้อมตามวันเวลาที่กำหนดไว้ หากผู้ใดติดขัดหรือจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ใด ๆ ต้องรายงานให้ผู้กำกับการแสดงทราบ

6.ต้องมาดูการซ้อมทุกครั้งแทนผู้กำกับ

7.จัดเตรียมสถานที่ ต้องเตรียมเวทีให้เหมาะสมสำหรับฉากนั้นก่อนที่ผู้กำกับการแสดงจะมาถึง

8.จดตำแหน่งของการเคลื่อนไหวของตัวละคร ตลอดจนแนวทางสำคัญของการแสดงที่ผู้กำกับการแสดงให้แก่ตัวละครลงในสมุดคู่มือการซ้อมทุกครั้งเพื่อเป็นเครื่องเตือนความจำ

9.เตือนนักแสดงที่ลืมบทระหว่างซ้อมโดยบอกเฉพาะคำต้นของประโยคที่ลืม

10.ควบคุมการปล่อยตัวละคร

11.ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ดูแลความเรียบร้อยของทุกฝ่าย  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม

12.คอยให้สัญญาณกับนักแสดง