โรงละครวังหน้านำของดีมรดกล้ำค่าด้านการแสดงออกสู่สายตาชาวโลก

โรงละครวังหน้านำของดีมรดกล้ำค่าด้านการแสดงออกสู่สายตาชาวโลก

อดีตยาวนานกว่า 70 ปี วังหน้ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ นาฏศิลป์ ช่างศิลป์ ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โรงละครวังหน้าจึงเป็นพื้นที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขั้นสูงของชาติโดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก็เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โรงละครวังหน้าจึงเป็นสถานที่ที่จะถ่ายทอดมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยออกสู่สังคม

โรงละครวังหน้าแห่งนี้ ดัดแปลงมาจากหอประชุม เราจึงไม่มีระบบไฮโดรลิก หรือการแสดงเหาะเหินเดินอากาศ แบบโรงละครขนาดใหญ่ แต่จุดขาย คือ การแสดงในรูปแบบเน้นกายภาพ ที่ผู้ชมจะได้เห็นอย่างชัดเจน ในความสามารถด้านนาฏศิลป์ ชนิดที่เห็นความเคลื่อนไหวของนิ้วมือ นอกจากนี้ ทั้งนักแสดงและบุคลากรสำหรับการดูแลควบคุม มีจำนวนมากถึง 250 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนที่นั่งของผู้ชมในโรงละคร ในส่วนการแสดงนั้นยังสืบทอดในรูปแบบของศาสตร์ทุกแขนง และมุ่งหวังให้โรงละครแห่งนี้เป็นอีกพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงของประเทศไทย โดยสถาบันได้เสริมระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยในเรื่องการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถจองได้จากทั่วโลก โรงละครวังหน้า มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมได้เห็นความสำคัญของบริเวณสถานที่ตั้งวังหน้า ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดสั่งสมศิลปวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงทุกวันนี้ โจทย์ของการแสดงจึงเป็นการรวมเอาศิลปะจากทุกแขนง สืบทอดอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบการแสดง และแสดงออกถึงความเป็นไทย เพราะกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะเข้ามาชมการแสดง คือ ชาวต่างชาติ เราจึงต้องแสดงออกให้เขารับรู้ถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของไทย

นอกจากเป็นแหล่งถ่ายทอดศาสตร์แห่งโขน ละครของบรมครูของแผ่นดินไทยแล้ว ยังเผยแพร่ชุดการแสดงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนที่ซื้อตั๋วมาดูที่โรงละครวังหน้าได้ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติจนต้องพูดว่า “มากรุงเทพฯ แล้วต้องมาดูการแสดงที่โรงละครวังหน้า