โรงละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

“ปัจจุบันการเรียนการแสดงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากการเรียนการแสดงสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงออก ด้านบุคลิกภาพให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังสามารถปูทางให้ผู้เรียนได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพนักแสดงได้ ซึ่งหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะไปให้ถึง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการแสดงยังมีบูรณาการที่หลากหลายมากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนเป็นเพียงแค่ดารามากมายนัก”

การเรียนแบบละครสร้างสรรค์(Creative Drama) เป็นการสอนที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้เรียนแล้วเป็นเพียงแค่นักแสดง แต่เพื่อนพัฒนาทักษะชีวิตอันหลากหลายของเยาวชนด้วย เช่น พัฒนาทักษะการคิด จินตนาการ, ทักษะการพูด โดยผ่านกระบวนการเล่านิทาน ผ่านวิชาคิดนอกกรอบ วิชามุมมอง วิชาละครด้นสด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์(EQ) โดยใช้ละครฉากต่างๆเป็นเสมือนโลกจำลองให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้ หามุมมองชีวิต ที่หลากหลายผ่านฉากต่างๆของละครที่เล่นกันผ่านเหตุการณ์เฉพาะหน้าในการทำละครด้วยกัน

ภาพยนตร์หรือโรงละครเป็นสื่อให้ความบันเทิงที่มีอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานับร้อยปี การเริ่มต้นและเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเมืองไทย เกือบเป็นไปในลักษณะคู่ขนานกับการเริ่มต้นและเติบโตของภาพยนตร์ในส่วนต่างๆของโลก การสร้างหนังในเมืองไทยก็เริ่มต้นเเละพัฒนาไปพร้อมๆกับพัฒนาการของหนังในส่วนอื่นของโลกเช่นกัน

การวางแผนการตลาดสำหรับภาพยนตร์ไทยหรือโรงละครเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายคนดู ขนาด ประเภท จุดขายของภาพยนตร์ และฉายในระยะเวลาที่เหมาะสม การวางแผนสื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจในการจูงใจให้ไปชมภาพยนตร์ไทยหรือโรงละคร การใช้ตัวอย่างภาพยนตร์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อป้าย ผู้กำกับ ดาราภาพยนตร์ ฯลฯ ล้วนส่งผลต่อการชักจูงคนมาชมภาพยนตร์นอกจากการใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพ ตลาดในประเทศจะตอบรับมากขึ้น และได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศด้วย